Menu Zamknij

UWAGA: DEADLINE WYDŁUŻONY DO 12.10.2023

Serocki_2023_afisz_na_www_PL

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI im. KAZIMIERZA SEROCKIEGO 2023

 Pod patronatem honorowym

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pod patronatem honorowym Związku Kompozytorów Polskich
i patronatem medialnym Polskiego Centrum Informacji Muzycznej

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 7 października, 2023

 

REGULAMIN

KONKURS

 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 2. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 3. Do udziału w konkursie będą także dopuszczone utwory wykonane publicznie lub/i nagrodzone w innych konkursach.

 TEMAT

 1. Przedmiotem konkursu są utwory na zespół kameralny złożony od 3 do 5 instrumentów wybranych spośród podanych w pkt. 2, bez udziału dyrygenta.
 2. Instrumentarium: 1flet/1picc, 1 obój/1 rożek ang., 1 klarnet/picc/bass, 1 fagot, 1 waltornia, 1 fortepian, 2 skrzypiec, 1 altówka,
  1 wiolonczela.
 3. Użycie środków live electronics oraz taśmy nie będzie akceptowane.
 4. Czas trwania utworu: 10 – 16 minut.

 

 Nagroda Specjalna w postaci publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dla najmłodszego laureata Konkursu.

 JURY

Paweł Łukaszewski (Polska)
Paul Patterson (Wielka Brytania)
Dariusz Przybylski (Polska)

Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

NAGRODY:
I nagroda – 13.000 zł
II nagroda – 8.000 zł
III nagroda – 4.000 zł

KONCERT LAUREATÓW

 1. Koncert laureatów, współorganizowany z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się 2 grudnia 2023 r. w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.
 2. Materiały nutowe nagrodzonych utworów niezbędne do wykonania podczas koncertu laureatów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt i przesłać (w formie elektronicznej) do dnia 23 października, 2023 r.
 3. Kompozytorzy nadesłanych utworów oświadczają, że dysponują wszystkimi prawami do utworu, utwór jest oryginalny, a materiały wykonawcze (głosy orkiestrowe i partytura) udostępnione zostaną organizatorowi konkursu nieodpłatnie w celu publicznego wykonania, nagrania w celach archiwalnych oraz udostępnienia nagrania rozgłośniom radiowym w celu odtworzenia na antenie.

ZGŁOSZENIA

 1. Partytura, w wersji elektronicznej, winna być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem. Do partytury należy dołączyć wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszeniowego i oświadczenia RODO z następującymi informacjami:
 • imię i nazwisko kompozytora,
 • data i miejsce urodzenia,
 • narodowość,
 • adres, telefon, e-mail lub fax,
 • tytuł i czas trwania utworu,
 • komentarz dotyczący utworu w jęz. angielskim lub angielskim i polskim,
 • biografia i aktualne zdjęcie kompozytora.
 1. Zgłoszenia należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: serockicompetition@gmail.com
 1. Termin nadsyłania partytur upływa 7 października, 2023 roku.

WPISOWE

 1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 230 zł / 50 Euro
 2. Kwotę należy przelać za pośrednictwem PAYPAL lub przelewem bankowym (opłatę za przelew ponosi nadawca) na konto PTMW:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
PKO Bank Polski S.A. Odział 10 w Warszawie
numer konta: 77  1020  1013  0000  0302  0127  1394

 1. Dowód wpłaty, w formie skanu, należy dołączyć do zgłoszenia
 2. Czeki nie będą akceptowane.
 3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu. W takich przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Przypadki sporne będą rozstrzygane na podstawie polskiej wersji Regulaminu.
 4. Wyniki obrad jury konkursowego zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu (ptmw.art) 15 października, 2023 r.

Nagrodzone utwory zostaną wykonane na koncercie Laureatów przez
Hashtag Ensemble http://www.hashtag-ensemble.org/

 

Dyrektor Konkursu – Maciej Żółtowski
Sekretarz Konkursu – Iwona Kisiel-Król

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Skip to content