Menu Zamknij

XII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. K.Serockiego 2011

Pod patronatem

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 SUMA NAGRÓD: 30.000 złotych

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 1 września 2011

REGULAMIN

 KONKURS

1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.

2. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.

3. Do udziału w konkursie będą także dopuszczone utwory wykonane publicznie lub/i nagrodzone w innych konkursach, z wyłączeniem utworów opublikowanych drukiem.

TEMAT

1. Przedmiotem konkursu są utwory na orkiestrę symfoniczną (z udziałem dyrygenta) o podanym maksymalnym składzie instrumentalnym:

              2222–4200–batt (1 esec)– archi (12.10.7.6.4)

2. Użycie taśmy oraz środków live electronics nie będzie akceptowane.

3. Czas trwania utworu: 10 – 16 minut.

NAGRODY

Fundatorzy Nagród:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS:

I Nagroda – 15.000 zł

II Nagroda – 10.000 zł

III Nagroda – 5.000 zł

Nagroda Specjalna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA. dla najmłodszego laureata – komplet polskich partytur współczesnych.

Jury

Dan Yuhas (Izrael) – Przewodniczący

Indra Rise (Łotwa)

Stephen Lias (USA)

Ramon Anthin (Szwecja)

Decyzje Jury są ostateczne. 

KONCERT LAUREATÓW

1. Koncert laureatów, współorganizowany z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się 17 listopada 2011 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie i będzie retransmitowany w Programie 2 Polskiego Radia, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

2. Materiały nutowe nagrodzonych utworów niezbędne do wykonania podczas koncertu laureatów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt i przesłać na adres PTMW, do dnia 25 października 2011 r.

ZGŁOSZENIA

1. Partytura winna być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem.

2. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje:

a)  imię i nazwisko kompozytora

b)  data i miejsce urodzenia

c)  narodowość

d)  adres, telefon, e-mail lub fax

e)  tytuł i czas trwania utworu

f)   komentarz dotyczący utworu

g)  biografia i aktualne zdjęcie kompozytora.

3. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

ul. Mazowiecka 11/24

00-052 Warszawa

Tel/fax: +48 22 827-69-81

e-mail: ptmw@epistola.pl

4. Termin nadsyłania partytur upływa 1 września 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

WPISOWE

1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 200 zł.

2. Kwotę należy przelać za pośrednictwem PAYPAL na stronie internetowej PTMW: http://www.ptmw.art.pl lub przelewem bankowym (opłatę za przelew ponosi nadawca) na konto PTMW:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Bank PKO BP S.A. X O/M Warszawa

numer konta: 77  1020  1013  0000  0302  0127  1394

Dowód wpłaty należy dołączyć do partytury.

3. Czeki nie będą akceptowane.

4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.W takich przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi. 

3. Przypadki sporne będą rozstrzygane na podstawie polskiej wersji Regulaminu.

4. Nadesłane partytury będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu, za zaliczeniem pocztowym.

Dyrektor Konkursu – Maciej Żółtowski

Sekretarz Konkursu – Iwona Kisiel

Konkurs zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content