Menu Zamknij

Pod patronatem  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy   SUMA NAGRÓD: 24.000 złotych TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 15 sierpnia 2013   REGULAMIN KONKURS 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku. 2. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę. 3. Do udziału w konkursie będą także dopuszczone utwory wykonane publicznie lub/i nagrodzone w innych konkursach, z wyłączeniem utworów opublikowanych drukiem. TEMAT 1. Przedmiotem konkursu są utwory na zespół kameralny złożony z 3 do 5 instrumentów wybranych spośród podanych w pkt. 2, bez udziału dyrygenta, z ewentualnym zastosowaniem taśmy. 2. Instrumentarium: 1 flet, 1 obój, 1 klarnet, perkusja (1 wykonawca), 1 fortepian, 1 akordeon, 2 skrzypiec, 1 altówka, 1 wiolonczela. 3. Użycie środków live electronics nie będzie akceptowane. 4. Czas trwania utworu: 10 – 16 minut. NAGRODY Fundatorzy Nagród: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. I nagroda – 12.000 zł II nagroda – 8.000 zł III nagroda – 4.000 zł Nagroda Specjalna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA. dla najmłodszego laureata: komplet polskich partytur współczesnych. Nagrody Polskiego Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego: najnowsze publikacje o Witoldzie Lutosławskim (książka, album). jury Paul Patterson (Wielka Brytania) Jacek Rogala (Polska) Lidia Zielińska (Polska) Decyzje Jury są ostateczne. KONCERT LAUREATÓW 1. Koncert laureatów, współorganizowany z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się 28 listopada 2013 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie i będzie retransmitowany w Programie 2 Polskiego Radia, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej. 2. Materiały nutowe nagrodzonych utworów niezbędne do wykonania podczas koncertu laureatów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt i przesłać na adres PTMW, do dnia 31 października 2013 r. ZGŁOSZENIA 1. Partytura winna być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem. 2. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: a)    imię i nazwisko kompozytora, b)   data i miejsce urodzenia, c)    narodowość, d)    adres, telefon, e-mail lub fax, e)    tytuł i czas trwania utworu, f)     komentarz dotyczący utworu, g)    biografia i aktualne zdjęcie kompozytora. 3. Zgłoszenia należy kierować na adres:   Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11/24 00-052 Warszawa Tel/fax: (+48)22 827-69-81 Tel. kom. (+48) 535-266-363 e-mail: ptmw@epistola.pl 4. Termin nadsyłania partytur upływa 15 sierpnia 2013 roku. Decyduje data stempla pocztowego. WPISOWE 1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 200 zł 2. Kwotę należy przelać za pośrednictwem PAYPAL na stronie internetowej PTMW: http://www.ptmw.art.pl lub przelewem bankowym (opłatę za przelew ponosi nadawca) na konto PTMW: Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej Bank PKO BP S.A. X O/M Warszawa numer konta: 77  1020  1013  0000  0302  0127  1394 — podaj ilość partytur — 1 partytura – 200,00 PLN 2 partytury – 400,00 PLN 3 partytury – 600,00 PLN 4 partytury – 800,00 PLN 5 partytur – 1 000,00 PLN 3. Dowód wpłaty należy dołączyć do partytury. 4. Czeki nie będą akceptowane. 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 2. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu. W takich przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi. 3. Przypadki sporne będą rozstrzygane na podstawie polskiej wersji Regulaminu. 4. Nadesłane partytury będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu, za zaliczeniem pocztowym. Dyrektor Konkursu – Maciej Żółtowski Sekretarz Konkursu – Iwona Kisiel Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content