Menu Zamknij

XI MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI im. KAZIMIERZA SEROCKIEGO 2008

Pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

SUMA NAGRÓD: 36.000 złotych

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 25 sierpnia 2008

REGULAMIN

KONKURS

1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.

2. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.

3. Do udziału w konkursie będą dopuszczone wyłącznie utwory dotąd nieopublikowane, niewykonane publicznie oraz nienagrodzone w innych konkursach.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prawykonania nagrodzonych kompozycji.

TEMAT

1. Przedmiotem konkursu są utwory na zespół kameralny złożony z 3 do 5 instrumentów spośród podanych w pkt. 2, bez udziału dyrygenta, z ewentualnym zastosowaniem taśmy.

2. Instrumentarium: 1 flet, 1 obój, 1 klarnet, perkusja (1 wykonawca), 1 fortepian, 2 skrzypiec, 1 altówka, 1 wiolonczela.

3. Użycie środków live electronics nie będzie akceptowane.

4. Czas trwania utworu: 10 – 16 minut.

NAGRODY

I Nagroda ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 15.000 zł

II Nagroda ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10.000 zł

III Nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – 6.000 zł

IV Nagroda ufundowana przez Program 2 Polskiego Radia – 5.000 zł

Nagroda Specjalna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA. dla najmłodszego laureata – komplet płyt CD i partytur “Arcydzieła Polskiej Muzyki XX Wieku”

Jury:

Zygmunt Krauze (Polska) – Przewodniczący
Stephen Montague (Wielka Brytania/USA)
Vladimir Scolnic (Izrael)
Walter Zimmermann (Niemcy)

Decyzje Jury są ostateczne.

 KONCERT LAUREATÓW

1. Koncert laureatów, współorganizowany z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się 26 października 2008 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie i będzie transmitowany w Programie 2 Polskiego Radia, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

2. Materiały nutowe nagrodzonych utworów niezbędne do wykonania podczas koncertu laureatów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt.

ZGŁOSZENIA:

1. Partytura winna być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem.

2. W przypadku zastosowania taśmy jej zapis należy dołączyć na nośniku CD (pliki WAV; maksymalnie 5 kanałów (system 5.1); maksymalnie 48 kHz/24 bit). Wersję stereo taśmy należy dołączyć na oddzielnym nośniku CD audio.

3. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje:

a)    imię i nazwisko kompozytora,

b)   data i miejsce urodzenia,

c)    narodowość,

d)    adres, telefon, e-mail lub fax,

e)    tytuł i czas trwania utworu,

f)     komentarz dotyczący utworu.

4. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

ul. Mazowiecka 11

00-052 Warszawa

tel.: (+48 22) 827 69 81, fax: (+48 22) 827 78 04

e-mail: ptmw@epistola.pl

5. Termin nadsyłania partytur upływa 25 sierpnia 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

WPISOWE:

1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 40 Euro lub równowartość w PLN.

2. Kwotę należy przelać (opłatę za przelew ponosi nadawca) na konto PTMW:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Bank PKO BP X O/M Warszawa

numer konta: 77  1020  1013  0000  0302  0127  1394

Dowód wpłaty należy dołączyć do partytury.

3. Czeki nie będą akceptowane.

4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

3. Przypadki sporne będą rozstrzygane na podstawie polskiej wersji Regulaminu.

4. Nadesłane partytury będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu, za zaliczeniem pocztowym.

Dyrektor Konkursu – Dariusz Przybylski

Sekretarz Konkursu – Iwona Kisiel

ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Skip to content