VIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI im. KAZIMIERZA SEROCKIEGO 2002 

Pod patronatem

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

SUMA NAGRÓD: US $ 11.500

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 28 luty 2002 r.

REGULAMIN

KONKURS:

 Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości, bez ograniczenia wieku.

1. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.

2. Do udziału w konkursie będą dopuszczone wyłącznie utwory dotąd nie opublikowane, nie wykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prawykonania nagrodzonych kompozycji.

TEMAT:

1. Do udziału w konkursie będą dopuszczone wyłącznie utwory na orkiestrę o składzie od 20 do 55 wykonawców, bez udziału solistów. Maksymalna obsada:                                 

2 (1 picc)-2 (1 cor i)- 2 (1 cl b) -1sax- 2 (1 cfg) / 2-2-1-1 / 3 perc (w tym timpani), 1 kbd (pf lub/i cel), 1 harp / 11-9-7-5-3.

2. Użycie taśmy i live electronics jest niedozwolone.

3. Czas trwania utworu: 15 – 25 minut.

NAGRODY:

Nagroda Główna Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – US $ 5 000

Nagroda Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – US $ 3 000

Nagroda Fundacji Kultury – US $ 1 500

Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – US $ 1 000

Nagroda Specjalna Zofii Serockiej dla najmłodszego laureata konkursu – US $ 1 000

Nagroda Specjalna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego S. A. dla laureata Nagrody Głównej – komplet płyt CD i partytur “Arcydzieła Polskiej Muzyki XX Wieku”

 Jury:

Dubravko Detoni (Chorwacja)

Sukhi Kang (Korea Południowa)

Zygmunt Krauze (Polska)

Grażyna Pstrokońska-Nawratil (Polska)

Elliott Schwartz (USA)

1. Obrady Jury będą miały miejsce w marcu 2002 r. w Radziejowicach k/ Warszawy.

2. Decyzje Jury są ostateczne.

KONCERT LAUREATÓW:

1. Koncert laureatów odbędzie się 16 czerwca 2002 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Będzie on transmitowany w Programie 2 Polskiego Radia, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

2. Materiały nutowe nagrodzonych utworów niezbędne do wykonania podczas koncertu laureatów kompozytorzy zobligowani są przygotować na własny koszt.

ZGŁOSZENIA:

1. Partytura winna być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem.

2. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje:

 a)      imię i nazwisko kompozytora,

b)      data i miejsce urodzenia,

c)      narodowość,

d)     adres, telefon, fax oraz e-mail,

e)      płeć,

f)       tytuł i czas trwania utworu.

3.  Zgłoszenia należy kierować na adres:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

ul. Mazowiecka 11

00-052 Warszawa

tel.: (+48 22) 827 69 81, fax: (+48 22) 827 78 04, e-mail: iscm_pl@ddg.art.pl

4. Termin nadsyłania partytur upływa 28 lutego 2002 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

WPISOWE:

1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi US $ 20.

2. Kwotę należy przesłać przekazem pocztowym lub przelać na konto PTMW:

Bank PKO BP XV O/M Warszawa

numer konta: 27 10201156  123111 9931

3. Dowód wpłaty należy dołączyć do partytury.

4. Warunkiem akceptacji czeków jest dodatkowa opłata w wysokości US $ 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.

3. Przypadki sporne będą rozstrzygane na podstawie polskiej wersji Regulaminu.

4. Partytury i inne nadesłane materiały będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu, za zaliczeniem pocztowym.