V Konkurs Muzyki  XX i XXI Wieku Dla Młodych Wykonawców ‘2003

Suma Nagród – Stypendiów Fundacji  Bankowej im. Leopolda Kronenberga – 59.000 zł

REGULAMIN

1. Konkurs jest otwarty dla solistów, instrumentalistów i wokalistów w następujących kategoriach:

– uczniowie szkół muzycznych II stopnia

– studenci akademii muzycznych.

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczący się i studiujący w Polsce.

2. Repertuar

Przedmiotem Konkursu jest muzyka XX i XXI wieku.

Program dla szkół muzycznych II stopnia powinien zawierać co najmniej:

– jeden utwór z lat 1920-1940

– jeden utwór z lat 1940-1970

– jeden utwór skomponowany po roku 1970.

Łączny czas trwania: minimum 30 minut.

Program dla akademii muzycznych powinien zawierać co najmniej:

– dwa utwory z lat 1920-1940

– dwa utwory z lat 1940-1970

– jeden utwór skomponowany po roku 1970.

Łączny czas trwania: minimum 45 minut.

– każdy utwór musi być skomponowany przez innego kompozytora

– program może zawierać nie więcej niż dwa utwory polskie

– program może obejmować transkrypcje

– powinien reprezentować różne style muzyki współczesnej, a jego dobór stanowić będzie ważny element oceny jury.

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej będzie służyło pomocą w doborze utworów i – w miarę możliwości – ułatwiało dostęp do nut.

3. Eliminacje:

– etap I: do 10 kwietnia 2003 każda ze szkół organizuje eliminacje własnymi siłami i wyłania kandydatów do eliminacji ogólnopolskich

  • ze szkół muzycznych II stopnia do trzech kandydatów z każdej szkoły
  • z akademii muzycznych do dziesięciu kandydatów z każdej akademii

– etap II i III: eliminacje ogólnopolskie odbędą się do końca maja 2003

– w drugim etapie zostanie wyłonionych najwyżej 30 finalistów (15 ze szkół muzycznych II stopnia i 15 z akademii muzycznych)

– w trzecim etapie zostaną wyłonieni laureaci: trzech solistów ze szkół muzycznych II stopnia, trzech solistów z akademii muzycznych

Uczestnicy II i III etapu wykonują cały program lub jego część zgodnie z decyzją jury. Przed występem kandydaci zobowiązani będą przedłożyć wszystkie partytury wykonywanych utworów.

4. Nagrody – Stypendia Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga

– trzy równorzędne nagrody po 8 000 zł dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów ze szkół muzycznych II stopnia

– trzy równorzędne nagrody po 10 000 zł dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów z akademii muzycznych

– jedna nagroda specjalna w wysokości 2 500 zł dla najlepszego akompaniatora, ucznia szkoły muzycznej II stopnia

– jedna nagroda specjalna w wysokości 2 500 zł dla najlepszego akompaniatora, studenta akademii muzycznej.

Ponadto pedagodzy laureatów otrzymają dyplomy honorowe za propagowanie muzyki współczesnej w swojej pracy dydaktycznej.

Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie w Warszawie (czerwiec 2003), rejestrowanym przez II Program Polskiego Radia, podczas którego zostaną wręczone nagrody.

Laureatami Konkursu zostają jego uczestnicy oraz ich pedagodzy. Organizatorzy doceniają ogromną pracę i rolę nauczycieli i profesorów w przygotowaniu programu na Konkurs. Dlatego też każda nagroda będzie dzielona po połowie między młodego adepta i jego mistrza.

5. Jury

Eliminacje szkolne będą oceniane siłami danej szkoły.

Jury eliminacji ogólnopolskich składać się będzie z pięciu członków: wykonawców, kompozytorów i muzykologów nie związanych ze szkolnictwem muzycznym. Jury ogólnopolskie zadecyduje o ostatecznym podziale nagród, który może różnić się od wyżej zaproponowanego.

6. Zgłoszenia kandydatów do eliminacji ogólnopolskich powinny zawierać:

– imię, nazwisko, adres i telefon (e-mail) ucznia lub studenta

– nazwę i adres szkoły

– nazwisko pedagoga

– repertuar z podanym czasem trwania i datą powstania każdego utworu.

Zgłoszeń dokonują szkoły załączając protokół z eliminacji. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2003.

Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach ogólnopolskich jest wpłata do 30 kwietnia 2003 wpisowego w wysokości 60 złotych na konto PTMW w PKO BP XV O/M Warszawa; Aleje Jerozolimskie 7, 00-495 Warszawa; nr: 27 10201156 123111 993.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

ul. Mazowiecka 11

00-052 Warszawa

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW w poniedziałki, środy i czwartki

tel i fax: (22) 827 69 81, 827 78 04; e-mail: ptmw@emes,  http://www.ptmw.art.pl