Menu Zamknij

plakat-211x300

Szanowni Państwo,

W  imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej pragnę zawiadomić Państwa, iż – jak co roku – organizujemy posiedzenie Jury Krajowego, które wybierze sześć utworów zarekomendowanych przez Polską Sekcję MTMW na festiwal Światowe Dni Muzyki 2014, który tym razem odbędzie się we Wrocławiu.

Skład Jury Krajowego:

  • Grażyna Dziura
  • Sławomir Kupczak
  • Dorota Szwarcman
  • Anna Dorota Władyczka
  • Maciej Żółtowski

Sekcje krajowe nie mogą uwzględniać w swych oficjalnych wyborach utworów, które w roku 2013 zostaną wykonane podczas ŚDM lub zostały na nie zaprogramowane oraz utworów zarekomendowanych przez krajową Sekcję w oficjalnej selekcji na rok 2013. Rekomendowane kompozycje powinny zostać skomponowane po 2006 roku.

Utwory zgłoszone przez jury poszczególnych Sekcji krajowych ISCM będą następnie oceniane przez międzynarodowe jury we Wrocławiu.

Partytury i pozostałe materiały prosimy przysyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: ptmw@wroclaw2014.pl lub – na nośniku CD lub karcie pamięci – dostarczyć je pocztą ew. osobiście (po wcześniejszym telefonie: 535 266 363) do biura PTMW. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15 czerwca 2012 roku (decyduje data wpłynięcia na skrzynkę e-mail lub do siedziby Towarzystwa).

Objętość zgłaszanych materiałów elektronicznych nie może przekroczyć 100 MB w ramach jednej wysłanej wiadomości. Akceptowane są następujące formaty:

nuty: pdf

tekst: pdf, doc, docx

pliki obrazu: jpg, bmp

pliki audio: mp3, wma

pliki wideo: avi, mov, wmv, mp4

Przedłożenie utworu w wersji elektronicznej jest jednoznaczne ze zobowiązaniem, iż w przypadku wybrania utworu komplet materiałów zgodnych z w/w zaproszeniem zostanie dostarczony pocztą lub osobiście na adres Towarzystwa (ul. Mazowiecka 11 m 24, 00-052 Warszawa) do dnia 28 czerwca 2012 roku (decyduje data wpływu do biura PTMW).

Przekazanie utworów za pośrednictwem PTMW wiąże się z następującymi opłatami:

Członkowie PTMW, którzy opłacili na bieżąco składki członkowskie, są zwolnieni z opłaty za 1 zgłoszoną partyturę. Za każdą kolejną opłata wynosi 20 zł.

– Osoby niezrzeszone w PTMW zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych za pierwszą nadesłaną partyturę, oraz 30 złotych za każdą następną.

Opłaty powinny być uiszczone przelewem bankowym na konto PTMW lub poprzez system paypal (przez stronę internetową PTMW http://www.ptmw.art.pl/) lub – w wypadku własnoręcznego dostarczenia partytury – osobiście lub z kopią dokonania przelewu.

Dane do przelewu bankowego:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

ul. Mazowiecka 11 m 24

00-052 Warszawa

Bank PKO BP S.A., X O/W-wa:

77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Wszystkie zgłoszenia muszą zawierać następujące materiały i informacje:

a)    kopia partytury lub w przypadku utworów/projektów nie mających formy pisemnej dokumentacja audio/video.

b)    informacja, do której kategorii jest zakwalifikowany zgłaszany utwór/projekt.

c)    w miarę możliwości nagranie audio lub wideo utworu/projektu.

d)   imiona, nazwisko i płeć kompozytora.

e)    zwięzły rys biograficzny kompozytora w języku angielskim.

f)     nota programowa utworu/projektu w języku angielskim (max 200 słów).

g)    specyfikacja techniczna z listą wyposażenia i sprzętu niezbędnego do wykonania utworu/projektu.

h)    dowód potwierdzający obywatelstwo kompozytora (kopia paszportu).

i)      aktualne dane kontaktowe kompozytora (adres, adres e-mailowy, numer telefonu, adres strony internetowej).

j)      aktualną fotografię kompozytora.

k)    czas trwania utworu.

l)      rok skomponowania utworu i informację, czy był wykonany oraz czy był wykonany w Polsce.

m)  dowód zapłaty wpisowego

Niezależnie od decyzji Jury Krajowego PTMW, kompozytorzy mogą zgłosić jeden utwór indywidualnie, przesyłając go na adres organizatorów Festiwalu. Wpisowe dla tych zgłoszeń wynosi 50 EURO (dowód wpłaty należy dołączyć do partytury).

Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych bezpośrednio do organizatorów Światowych Dni Muzyki 2014 upływa 30 czerwca 2012 roku.

I jeszcze bardzo ważna informacja:

We Wrocławiu obowiązuję regulamin wyboru utworów na festiwal, w którym została podniesiona ranga zgłoszeń sekcji krajowych. Każda sekcja ma zagwarantowane wykonanie przynajmniej 1 utworu z 6 zgłoszonych, pod warunkiem, że przyślę dokładnie 6 utworów w różnych kategoriach i odpowiadających wymogom zgłoszenia. Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że przewidziana jest nagroda dla najlepszego utworu kompozytora do 35 roku, wykonanego w trakcie festiwalu.

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Maciej Żółtowski, Prezes Zarządu PTMW

Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo w pliku pdf  na stronie Światowych Dni Muzyki:

http://worldmusicdays2014.pl/pl/program/

Szanowni Państwo, ponieważ regulamin może wyglądać na dość skomplikowany, zamieszczamy poniżej dodatkowe wyjaśnienia:

Zgodnie z wieloletnią tradycją Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (MTMW/ISCM), każdy kompozytor może zgłosić jeden utwór na Światowe Dni Muzyki jedną z dwóch dróg:

1. Poprzez jury krajowe Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (które wybiera sześć utworów rekomendowanych następnie do międzynarodowego jury)  – termin nadsyłania zgłoszeń na jury krajowe do 15 czerwca 2012 roku. Tych sześć utworów to zgłoszenie (rekomendacja) Sekcji Krajowej MTMW.

albo

2. Bezpośrednio do międzynarodowego jury – do 30 czerwca 2012 roku, jako zgłoszenie indywidualne.

Przy czym ostateczny głos decydujący o programie festiwalu ma międzynarodowe jury. W poprzednich latach często bywało tak, że międzynarodowe jury nie uwzględniało żadnych rekomendacji sekcji krajowych. Od zeszłego roku zmienił się regulamin wyboru utworów i aktualnie musi być uwzględniona przynajmniej jedna krajowa rekomendacja (pod warunkiem, że spełnia wymogi regulaminowe).

I tak:

do 15 czerwca – wpływ utworów zgłaszanych do polskiego jury, wyłącznie pod postacią elektroniczną, do biura PTMW: przede wszystkim e-mailem, ale jeśli ktoś np. nie ma internetu, możliwe jest przyniesienie tych materiałów nagranych na CD osobiście do biura PTMW lub przysłanie pocztą. Postać elektroniczna jest na tym etapie konieczna, bo jurorzy nie spotkają się osobiście – będą przeglądali nadesłane materiały u siebie w domach, na ekranach komputerów, a mieszkają w różnych miastach. Wszystkie partytury będą otrzymywali z biura PTMW przez internet.

do 28 czerwca – autorzy 6 wybranych przez polskie jury utworów muszą przysłać pocztą/osobiście materiały w postaci fizycznej – papierowe wydruki tekstów i nut oraz ew. nagrania audio/wideo na płytach. PTMW wyśle je następnie zwykłą pocztą do międzynarodowego jury. O ile wszystko będzie zgodne z regulaminem, co najmniej jeden z tych rekomendowanych utworów musi znaleźć się w programie festiwalu.

Poza tym jest jeszcze droga bezpośrednia (zgłoszenie indywidualne):

do 30 czerwca – każdy (pod warunkiem, że jego utwór nie został wybrany jako zgłoszenie krajowe) może wysłać swój utwór zwykłą pocztą bezpośrednio do międzynarodowego jury, czyli z pominięciem polskiego jury.

Wybór utworów na festiwali MTMW jest regulowany przez organizację w regulaminach, które znajdują się do wglądu na stronie festiwalu wrocławskiego. Znajduje się tam również „Zaproszenie do składania utworów/projektów”, zawierające szczegółowe wymagania dla festiwalu we Wrocławiu w 2014 roku. Każdą osobę, która chciałaby złożyć utwór bądź za pośrednictwem naszego stowarzyszenia, bądź bezpośrednio do Wrocławia jako zgłoszenie indywidualne, zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami. Jednocześnie przypominamy, że w Karcie zgłoszeniowej festiwalu jest oświadczenie, że osoba zgłaszająca utwór zapoznała się z tymi dokumentami i akceptuje zawarte w nich zasady.

Skip to content