IX KONKURS MUZYKI XX I XXI WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW 2012 

Patronat Honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

REGULAMIN

1. Konkurs jest otwarty dla solistów – instrumentalistów i wokalistów w następujących kategoriach:

– uczniowie szkół muzycznych II stopnia,

– studenci uczelni muzycznych.

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczący się i studiujący w Polsce.

2. Repertuar:

Przedmiotem Konkursu jest muzyka XX i XXI wieku.

Program dla uczniów szkół muzycznych II stopnia powinien zawierać co najmniej:

– jeden utwór z lat 1920-1940

– jeden utwór z lat 1940-1980

– jeden utwór skomponowany po roku 1980.

Łączny czas trwania: minimum 30 minut.

Program dla studentów uczelni muzycznych powinien zawierać co najmniej:

– jeden utwór z lat 1920-1940

– dwa utwory z lat 1940-1980

– dwa utwory skomponowane po roku 1980.

Łączny czas trwania: minimum 45 minut.

W szczególnych wypadkach dyrektor Konkursu może dopuścić utwory powstałe w innych ramach czasowych niż wskazane wyżej.

 • każdy utwór musi być skomponowany przez innego kompozytora
 • program musi zawierać 1 – 2 utwory kompozytorów polskich
 • program może obejmować transkrypcje
 • powinien reprezentować różne style muzyki współczesnej, a jego dobór stanowić będzie ważny element oceny jury

Uczestnicy II i III etapu wykonują cały program lub jego część zgodnie z decyzją jury. Nie ma wymogu wykonywania programu konkursu z pamięci.

Przed występem kandydaci zobowiązani będą przedłożyć jury wszystkie partytury wykonywanych utworów (w jednym egzemplarzu, oryginały lub kopie).

3. Eliminacje:

etap I: do 15 kwietnia 2012 każda ze szkół organizuje eliminacje własnymi siłami i wyłania kandydatów do eliminacji ogólnopolskich

·ze szkół muzycznych II stopnia do trzech kandydatów z każdej szkoły

·z uczelni muzycznych do dziesięciu kandydatów z każdej uczelni

etap II i III: eliminacje ogólnopolskie odbędą się w Radziejowicach oraz Warszawie w dniach 13 – 19 maja 2012

– w drugim etapie:

13 maja – perkusja, klawesyn, organy (przesłuchania w Warszawie),

14 i 15 maja – szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),

15 i 16 maja – uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)

zostanie wyłonionych około 20 finalistów (ok. 10 ze szkół muzycznych II stopnia i ok. 10 z uczelni muzycznych)

– w trzecim etapie:

17 mają szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),

18 maja uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)

zostaną wyłonieni laureaci.

4. Nagrody:

 • trzy równorzędne nagrody po 3.500 zł dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów ze szkół muzycznych II stopnia
 • trzy równorzędne nagrody po 5.000 zł dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów z uczelni muzycznych
 • nagroda specjalna w wysokości 1.000 zł dla najlepszego akompaniatora, ucznia szkoły muzycznej II stopnia
 • nagroda specjalna w wysokości 1.000 zł dla najlepszego akompaniatora, studenta uczelni muzycznej

nagrody pozaregulaminowe:

– nagroda Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach – udział w koncercie w sezonie 2012/2013

– nagrody rzeczowe ufundowane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego (nuty, książki, płyty CD)

– nagroda Polskiego Lutnictwa dla najlepszego wykonawcy smyczkowego

Pedagodzy laureatów otrzymają ponadto dyplomy honorowe za propagowanie muzyki współczesnej w swojej pracy dydaktycznej. Organizatorzy doceniają ogromną pracę i rolę nauczycieli w przygotowaniu programu na Konkurs. Z tego powodu każda nagroda (za wyjątkiem nagród specjalnych dla akompaniatorów) będzie dzielona po połowie między laureata i jego mistrza.

Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie, który odbędzie się 12 czerwca br. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 59.

Koncert zostanie zarejestrowany przez Program 2 Polskiego Radia i zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

5. Jury:

Eliminacje szkolne (etap I) będą organizowane siłami danej szkoły.

Jury eliminacji ogólnopolskich (etap II i III) składa się z wykonawców, kompozytorów i muzykologów nie związanych ze szkolnictwem muzycznym.

Jury zadecyduje o ostatecznym podziale nagród.

Skład Jury 2012:

Andrzej Kosowski, Jacek Rogala, Dagna Sadkowska, Anna Dorota Władyczka

6. Zgłoszenia kandydatów do eliminacji ogólnopolskich powinny zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, telefon i adres elektroniczny ucznia lub studenta
 • datę urodzenia oraz klasę/rok studiów
 • nazwę i adres szkoły (wraz z telefonem i adresem elektronicznym)
 • nazwisko pedagoga
 • repertuar z podanym czasem trwania i datą powstania każdego utworu
 • Zgłoszeń dokonują szkoły, załączając protokół z eliminacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2012

Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach ogólnopolskich (II i III etap) jest wpłata do 27 kwietnia 2012 wpisowego w wysokości 100 złotych na konto PTMW w banku:

PKO BP X O/M Warszawa, Plac Powstańców W-wy 4, 00-030 Warszawa,

nr konta: 77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

ul. Mazowiecka 11

00-052 Warszawa

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW w poniedziałki i środy w godz. 11.00-15.00

tel./fax: (22) 827 69 81

e-mail: ptmw@epistola.pl

http://www.ptmw.art.pl

Sekretarz Konkursu: Iwona Kisiel

Dyrektor Konkursu: Dariusz Przybylski