XII Konkurs Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców 2018 – Regulamin

Szanowni Państwo,

w dniach 20-26 maja 2018 r. planujemy zorganizować w Radziejowicach XII Konkurs Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców.

Z powodu przesuniętych terminów składania wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzję o otrzymaniu dotacji poznamy dopiero wiosną 2018.

Aktualności oraz szczegółowe informacje dotyczące Konkursu będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej http://www.ptmw.art.pl lub na naszym facebooku

Poniżej dołączamy regulamin Konkursu oraz dokumenty do pobrania.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin XII KM 2018
KARTA_PROGRAMOWA_UCZESTNIKA
PROTOKÓŁ_szkoły
PROTOKӣ_uczelnie

REGULAMIN
XII KONKURSU MUZYKI XX i XXI WIEKU DLA MŁODYCH WYKONAWCÓW 2018

 1. Konkurs jest otwarty dla solistów – instrumentalistów i wokalistów w następujących kategoriach:

– uczniowie szkół muzycznych II stopnia,
– studenci uczelni muzycznych (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe).

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczący się i studiujący w Polsce (bez względu na narodowość) oraz obywatele polscy uczący się i studiujący za granicą.

 1. Repertuar:

Przedmiotem Konkursu jest muzyka XX i XXI wieku.

Program dla uczniów szkół muzycznych II stopnia powinien zawierać co najmniej:

– jeden utwór z lat 1920-1940,
– jeden utwór z lat 1940-1980,
– jeden utwór skomponowany po roku 1980.

Łączny czas trwania: minimum 30 minut.

Program dla studentów uczelni muzycznych powinien zawierać co najmniej:

– jeden utwór z lat 1920-1940,
– dwa utwory z lat 1940-1980,
– dwa utwory skomponowane po roku 1980.
Łączny czas trwania: minimum 45 minut.

W szczególnych wypadkach dyrektor Konkursu może dopuścić utwory powstałe w innych ramach czasowych niż wskazane wyżej.

 • każdy utwór musi być skomponowany przez innego kompozytora
 • program musi zawierać co najmniej jeden utwór kompozytora polskiego
 • program może obejmować transkrypcje
 • program może obejmować części utworów cyklicznych
 • program powinien reprezentować różne style muzyki współczesnej, a jego dobór stanowić będzie ważny element oceny jury

Uczestnicy II i III etapu wykonują cały program lub jego część zgodnie z decyzją jury.

Nie ma wymogu wykonywania programu konkursu z pamięci.

Przed występem kandydaci zobowiązani będą przedłożyć jury kopie (xero) wszystkich partytur wykonywanych utworów (w jednym egzemplarzu).

W przypadku wykonywania utworów opublikowanych drukiem, przypominamy o konieczności posiadania  i korzystania z oryginalnych materiałów nutowych.

 1. Eliminacje:

etap I: do 20 kwietnia 2018 każda ze szkół organizuje eliminacje własnymi siłami i wyłania kandydatów do przesłuchań ogólnopolskich II etapu Konkursu

 • ze szkół muzycznych II stopnia do trzech kandydatów z każdej szkoły,
 • z uczelni muzycznych do dziesięciu kandydatów z każdej uczelni.

etap II i III: eliminacje ogólnopolskie odbędą się w Radziejowicach oraz Warszawie w dniach 20 – 26 maja 2018

– w drugim etapie:
20 maja – perkusja, klawesyn, organy, harfa (przesłuchania w Warszawie),
21 i 22 maja – szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),
22 i 23 maja – uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)
zostanie wyłonionych około 20 finalistów (ok. 10 ze szkół muzycznych II stopnia i ok. 10 z uczelni muzycznych),

– w trzecim etapie:
24 maja szkoły muzyczne II stopnia (przesłuchania w Radziejowicach),
25 maja uczelnie muzyczne (przesłuchania w Radziejowicach)

zostaną wyłonieni laureaci.

 1. Nagrody:
 • dwie równorzędne nagrody w wysokości 4500 PLN każda, dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów ze szkół muzycznych II stopnia
 • dwie równorzędne nagrody w wysokości 6000 PLN każda, dzielone po połowie pomiędzy laureatów i ich pedagogów z uczelni muzycznych
 • nagroda specjalna dla najlepszego akompaniatora, ucznia szkoły muzycznej II stopnia w wysokości 1500 PLN
 • nagroda specjalna dla najlepszego akompaniatora, studenta uczelni muzycznej w wysokości 1500 PLN

Informacja o wysokości poszczególnych nagród, jak również o nagrodach pozaregulaminowych, zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Pedagodzy laureatów otrzymają ponadto dyplomy honorowe za propagowanie muzyki współczesnej w swojej pracy dydaktycznej. Organizatorzy doceniają ogromną pracę i rolę nauczycieli w przygotowaniu programu na Konkurs. Z tego powodu każda nagroda (za wyjątkiem nagród specjalnych dla akompaniatorów) będzie dzielona po połowie między laureata i jego mistrza.

Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie, który odbędzie się 27 czerwca 2018 r.
o godz. 19.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.
Koncert zostanie zarejestrowany przez Program 2 Polskiego Radia i zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.

 1. Jury:

Eliminacje szkolne (etap I) będą organizowane siłami danej szkoły.
Członkowie jury eliminacji ogólnopolskich (etap II i III) nie są pedagogami instrumentu w polskim szkolnictwie muzycznym.
Skład Jury przesłuchań ogólnopolskich II i III etapu:
Agata Kielar-Długosz, Dariusz Przybylski, Maciej Żółtowski

Jury zadecyduje o ostatecznym podziale nagród.

 1. Zgłoszeń kandydatów do eliminacji ogólnopolskich dokonują szkoły, załączając:

– protokół z eliminacji,
– karty programowe poszczególnych uczestników.

Wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie http://www.ptmw.art.pl

Podana godzina próby i przesłuchania jest ostateczna i nie podlega zmianie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 kwietnia 2018.

Zgłoszenia należy nadsyłać zarówno w formie elektronicznie na email ptmw@epistola.pl, jak i w formie papierowej (wyłącznie za pośrednictwem poczty polskiej) na adres:

Iwona Kisiel – PTMW
Poste Restante
Ogrodowa 3
05-200 Wołomin

Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach ogólnopolskich (II i III etap) jest wpłata do
30 kwietnia 2018 r. wpisowego w wysokości 110 złotych na konto PTMW nr:

77 1020 1013 0000 0302 0127 1394

Lub za pośrednictwem PayPal

Wszelkich informacji udziela Biuro PTMW
tel./fax: (22) 827 69 81
kom. 535-266-363
e-mail: ptmw@epistola.pl
http://www.ptmw.art.pl

Dyrektor Konkursu: Radosław Król
Sekretarz Konkursu: Iwona Kisiel

Program_2_PR

lutos-reg

PWM_2016_KOLOR