Menu Zamknij

XVI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. K. Serockiego 2019 – Regulamin

Pod patronatem honorowym
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pod patronatem honorowym Związku Kompozytorów Polskich
i patronatem medialnym Polskiego Centrum Informacji Muzycznej

Pod patronatem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

 

  SUMA NAGRÓD: 25.000 złotych
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 5 września 2019

 

Nagrodzone utwory zostaną wykonane na koncercie Laureatów przez
Hashtag Ensemble http://www.hashtag-ensemble.org/

REGULAMIN

 

KONKURS

 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 2. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 3. Do udziału w konkursie będą także dopuszczone utwory wykonane publicznie lub/i nagrodzone w innych konkursach, z wyłączeniem utworów opublikowanych drukiem.

TEMAT

 1. Przedmiotem konkursu są utwory na zespół kameralny złożony od 3 do 5 instrumentów wybranych spośród podanych w pkt. 2, bez udziału dyrygenta.
 2. Instrumentarium: 1 flet, 1 obój, 1 klarnet, 1 fagot, 1 waltornia, 1 fortepian,
  2 skrzypiec, 1 altówka, 1 wiolonczela.
 3. Użycie środków live electronics oraz taśmy nie będzie akceptowane.
 4. Czas trwania utworu: 10 – 16 minut.

NAGRODY

I nagroda – 13.000 zł
II nagroda – 8.000 zł
III nagroda – 4.000 zł

Nagroda Specjalna Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dla najmłodszego laureata: komplet polskich partytur współczesnych.

Nagrody Polskiego Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego: najnowsze publikacje
o Witoldzie Lutosławskim (książka, album).

Nagrody Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków: pięciopłytowy, jubileuszowy album z nagraniami orkiestry Witolda Rowickiego oraz dwa leksykony „Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej urodzenia do 1871 roku” i „Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej urodzeni po 1871 roku”.

JURY

Fredrik Österling (Szwecja)
Paul Patterson (Wielka Brytania)
Dariusz Przybylski (Polska)

Decyzje Jury są ostateczne.

 KONCERT LAUREATÓW

 1. Koncert laureatów, współorganizowany z Programem 2 Polskiego Radia, odbędzie się 30 listopada 2019 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie i będzie retransmitowany w Programie 2 Polskiego Radia, a następnie zaoferowany do odtworzenia rozgłośniom Europejskiej Unii Radiowej.
 2. Materiały nutowe nagrodzonych utworów niezbędne do wykonania podczas koncertu laureatów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt
  i przesłać do dnia 
  1 listopada 2019 r.
 3. Kompozytorzy nadesłanych utworów oświadczają, że dysponują wszystkimi prawami do utworu, utwór jest oryginalny, a materiały wykonawcze (głosy orkiestrowe i partytura) udostępnione zostaną organizatorowi konkursu nieodpłatnie.

ZGŁOSZENIA

 1. Partytura, w wersji papierowej, winna być nadesłana anonimowo i oznaczona godłem. Jedynie zgłoszenia nadsyłane przez pocztę polską będą akceptowane. Nadsyłanie zgłoszeń poprzez usługi kurierskie nie będzie akceptowane.
 2. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 3. Zgłoszenia należy kierować na adres:

Iwona Kisiel-Król – Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
Poste Restante
Ogrodowa 3
05-200 Wołomin
Tel/fax: (+48) 22 827-69-81
Tel. kom. (+48) 535-266-363
e-mail: ptmw@epistola.pl

 4.Termin nadsyłania partytur upływa 5 września 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

WPISOWE

 1. Opłata za każdą nadesłaną partyturę wynosi 220 zł
 2. Kwotę należy przelać za pośrednictwem PAYPAL na stronie internetowej PTMW: http://www.ptmw.art.pl lub przelewem bankowym (opłatę za przelew ponosi nadawca) na konto PTMW:Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
  PKO Bank Polski S.A. ODZIAŁ 10 w WARSZAWIE
  numer konta: 77  1020  1013  0000  0302  0127  1394

 3. Dowód wpłaty należy dołączyć do partytury.
 4. Czeki nie będą akceptowane.
 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Kompozycje nie spełniające wymogów Regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
  W takich przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi.
 1. Przypadki sporne będą rozstrzygane na podstawie polskiej wersji Regulaminu.
 2. Nadesłane partytury nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
 3. Wyniki obrad jury konkursowego zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu (ptmw.art.pl).

Dyrektor Konkursu – Maciej Żółtowski
Sekretarz Konkursu – Iwona Kisiel-Król

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

16SerockiLOGO SPAM